Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η εταιρεία έχει εμπειρία σε διαπραγμάτευση και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων μεταξύ εταιρειών, παρέχοντας δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη.

Η παροχή των σχετικών υπηρεσιών απευθύνεται κυρίως σε ελληνικές, αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας την παροχή συμβουλών για το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, τη λήψη των απαραίτητων διοικητικών αδειών, τις υποστηρικτικές συμβάσεις, τις μισθωτικές συμβάσεις για την ίδρυση καταστημάτων και κάθε άλλη συναφή εργασία/δραστηριότητα.