Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία εξειδικεύεται στο δίκαιο των εταιρειών και αναλαμβάνει  υπηρεσίες σχετικές με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων εταιρικού δικαίου καλύπτοντας όλο το φάσμα των ζητημάτων που σχετίζονται με τη σύσταση και οργάνωση εταιρειών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, καθώς και την επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής για τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη καταστατικών, συγχωνεύσεων, εξαγορών, συμφωνιών μετόχων, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων εταιρειών, τη ρύθμιση των ενδοεταιρικών σχέσεων, τη σύναψη εταιρικών συμφωνιών και εξωκαταστατικών συμβάσεων μετόχων (shareholders agreements).

Επίσης παρέχουμε συμβουλές αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ, καθώς και τις ανάγκες των εισηγμένων εταιρειών. Στο πλαίσιο της σχετικής δράσης μας υποστηρίζουμε σε συνεχή βάση επιχειρήσεις, εκπροσωπούμε τους εντολείς μας, παρέχοντας κάθε είδους δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη.

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η εταιρεία έχει εμπειρία σε διαπραγμάτευση και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων μεταξύ εταιρειών, παρέχοντας δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη.

Η παροχή των σχετικών υπηρεσιών απευθύνεται κυρίως σε ελληνικές, αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας την παροχή συμβουλών για το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, τη λήψη των απαραίτητων διοικητικών αδειών, τις υποστηρικτικές συμβάσεις, τις μισθωτικές συμβάσεις για την ίδρυση καταστημάτων και κάθε άλλη συναφή εργασία/δραστηριότητα.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία παρέχει νομικές υπηρεσίες για κατάρτιση διαφόρων τύπων χρηματοδοτικών συμβάσεων, εγγυητικών συμβάσεων, συμβάσεων τραπεζικών ασφαλειών, χρηματοδοτικών μισθώσεων και γενικά συμβάσεων τραπεζικού δικαίου, έχοντας συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και δικαστηριακή εμπειρία στην αντιμετώπιση ζητημάτων τραπεζικού δικαίου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία ενεργεί για λογαριασμό πελατών της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε σχέση με όλους τους τύπους ακινήτων, διαθέτοντας εκτεταμένη συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων, έλεγχο του νομικού τους καθεστώτος και των τίτλων τους, ιδίως σε σύνθετες περιπτώσεις επενδύσεων σε ακίνητα.

Στα πλαίσια των σχετικών υπηρεσιών αναλαμβάνουμε τη διαπραγμάτευση και την κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων, ελέγχους τίτλων, αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων ακινήτων που υπόκεινται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς (όπως Κτηματολόγιο) και μισθώσεις ακινήτων.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε υποθέσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, ειδικευόμενη ιδίως σε θέματα οικογενειακού, κληρονομικού, μισθωτικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, καθώς και σε υποθέσεις αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες δικαστηριακής και εξωδικαστικής επίλυσης ζητημάτων εργατικού δικαίου, αναλαμβάνοντας την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας, καθώς και την υποστήριξη των πελατών μας σε εργασιακές αντιδικίες, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών - εργαζομένων