Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία εξειδικεύεται στο δίκαιο των εταιρειών και αναλαμβάνει  υπηρεσίες σχετικές με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων εταιρικού δικαίου καλύπτοντας όλο το φάσμα των ζητημάτων που σχετίζονται με τη σύσταση και οργάνωση εταιρειών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, καθώς και την επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής για τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη καταστατικών, συγχωνεύσεων, εξαγορών, συμφωνιών μετόχων, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων εταιρειών, τη ρύθμιση των ενδοεταιρικών σχέσεων, τη σύναψη εταιρικών συμφωνιών και εξωκαταστατικών συμβάσεων μετόχων (shareholders agreements).

Επίσης παρέχουμε συμβουλές αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ, καθώς και τις ανάγκες των εισηγμένων εταιρειών. Στο πλαίσιο της σχετικής δράσης μας υποστηρίζουμε σε συνεχή βάση επιχειρήσεις, εκπροσωπούμε τους εντολείς μας, παρέχοντας κάθε είδους δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη.