Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία ενεργεί για λογαριασμό πελατών της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε σχέση με όλους τους τύπους ακινήτων, διαθέτοντας εκτεταμένη συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων, έλεγχο του νομικού τους καθεστώτος και των τίτλων τους, ιδίως σε σύνθετες περιπτώσεις επενδύσεων σε ακίνητα.

Στα πλαίσια των σχετικών υπηρεσιών αναλαμβάνουμε τη διαπραγμάτευση και την κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων, ελέγχους τίτλων, αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων ακινήτων που υπόκεινται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς (όπως Κτηματολόγιο) και μισθώσεις ακινήτων.